Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019

Thứ tư - 07/11/2018 21:29
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON DÂN HÒA
     
Số:        /KH-MNDH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc
 

Dân Hòa, ngày 18 tháng  5  năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2018 – 2019

 
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân.
Căn cứ Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/04/2018 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018–2019;
Thực hiện công văn số 1048/QĐ-UBND ngày 16/05/2018của phòng UBND huyện Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 – 2019;
Trường mầm non Dân Hòa xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn xã  Dân Hòa, cụ thể như sau:
 
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1) Mục đích
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2) Yêu cầu
1. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải trong nhà trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
2. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).
3. Đảm bảo số trẻ được ăn bán trú tại trường 95 %
4. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
B. NỘI DUNG
I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ
1) Số trẻ điều tra tuyển sinh trên địa bàn:
Độ tuổi Số trẻ điều tra Số hiện đang học MN Số thuộc diện TS Dự kiến Số trẻ TS Dự kiến biên chế  năm 2018 -2019
Dự kiến số trẻ sau TS Số lớp Số GV Bình quân m2/trẻ
  5 tuổi
 ( 2012)
5 160 5 5 165 4 14 1.7
4 tuổi
( 2013)
19 172 19 13 185 5 16 1.9
3 tuổi
( 2014)
58 87 58 58 145 4 14 1.9
Nhà trẻ
( 2015)
157 0 157 90 90 4 16 2.6
2) Cơ sở vật chất:
Tổng số phòng học hiện có: 17 phòng. Trong đó:
Dự kiến phòng học dành cho lớp 5 tuổi: 4 phòng. Diện tích: 280  m2/phòng.
Dự kiến phòng học dành cho lớp 4 tuổi: 5 phòng. Diện tích: 350  m2/phòng
Dự kiến phòng học dành cho lớp 3 tuổi: 4 phòng. Diện tích: 280 m2/phòng
Dự kiến phòng học dành cho Nhà trẻ:     4 phòng. Diện tích: 240 m2/phòng
4) Đội ngũ giáo viên, nhân viên
Tổng số GV,  60 Đ/c. Trong đó thuộc diện nghỉ TS 0  Đ/c năm học 2018 – 2019.
Tổng số NV: 20 Đ/c. Trong đó thuộc diện nghỉ TS 0 Đ/c năm học 2018 – 2019
II. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2018 - 2019
1) Phương thức và đối tượng
Tæ chøc tuyÓn sinh ®óng quy ®Þnh, c«ng khai c«ng b»ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho phô huynh. Tuyªn truyÒn ®Ó n©ng cao tû lÖ trÎ ®Õn tr­êng trÎ ¨n b¸n tró t¹i tr­êng
 Thùc hiÖn phiªn chÕ trÎ häc ®óng ®é tuæi, ®ñ sè trÎ trªn líp
2) Độ tuổi dự tuyển
Trẻ từ 24 tháng tuổi đến trẻ 5 tuổi
 +  Huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 35%, mẫu giáo đạt trên 90%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hoà nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi
3) Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin học (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn
4) Thời gian tuyển sinh
Nhà trường bắt đầu TS từ:
Trực tuyến 04/07- 06/06/2018
Trực tiếp ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018, tuyệt đối trường không TS trước thời gian quy định. Sau ngày 18/7/2018, nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao cần báo cáo phòng GD&ĐT có kế hoạch chỉ đạo, căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường,
5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh
166  trẻ trong độ tuổi, địa bàn xã Dân Hòa cụ thể như sau;
TT NT 24-36
 tháng
 
3 Tuổi 4 Tuổi 5 Tuổi       TS
Vũ Lăng 20 4 2 0 26
Phố vác 8 9 2 1 20
Tiên Văn 8 7 1 1 17
Thế hiển 8 6 1 1 16
Trung hòa 10 6 2 0 18
Trần phú 10 6 1 2 19
HV Thụ 10 6 1 0 17
 Tiên lữ 6 5 1 0 12
Phú thọ 4 1 1 0 6
An Khoái 6 8 1 0 15
Tổng 90 58 13 5 166
 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm
1) Ban giám hiệu trường mầm non Dân Hòa:
+ §/c  Hảo phô tr¸ch khu Canh Hoạch
Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ TS và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;
+ §/c Ninh phô tr¸ch khu Vũ Lăng
+ §/c Quỳnh phô tr¸ch khu Trung tâm 2
- Ban gi¸m hiÖu kiÓm tra c¬ së vËt chÊt t¹i 3 khu.
+ Ph©n c«ng gi¸o viªn ®iÒu tra trÎ trong ®é tuæi t¹i 10 th«n Vũ Lăng, Phố vác, Tiên văn, Thế Hiển, Trung Hòa, Trần Phú – Hoàng văn Thụ, Tiên Lữ, Phú Thọ, An Khoái
+ Thµnh lËp héi ®ång tuyÓn sinh tr­êng MÇm non Dân Hòa n¨m häc 2018-2019
+ TiÕp nhËn hå s¬ trong thêi gian tuyÓn sinh theo quy ®Þnh
       2) Các Đ/c giáo viên, nhân viên:
       a) Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ TS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên,
b) Trong thời gian TS nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
c) Ban giám hiệu nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian TS để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.
d) Kết thúc TS nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả TS với UBND xã, và phòng GD&ĐT.
3) Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh:
I. Chủ tịch Hội đồng:  
- Bà Trần Thị Ninh - Hiệu trưởng
II. Phó Chủ tịch Hội đồng:  
- Bà Mai Thị Tahnh Hảo - Phó Hiệu trưởng
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Phó Hiệu trưởng
III. Thư kí:  
- Bà Phạm Thị Thu Hường - Thư kí Hội đồng
IV. Các thành viên:  
- Bà Lê Thị Huế - Phó chủ tịch Công đoàn
- Bà Nguyễn Thị Thơm - Tổ trưởng Tổ Giáo dục
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng  khối Nhà trẻ
- Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng khối 3 tuổi
-Bà Nguyễn Thị Bích Giang - Trưởng khối 4 tuổi
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổ trưởng Tổ Văn phòng
-Bà Trần Thu Hoài -Nhân viên y tế
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Giáo viên
II. Chế độ báo cáo
- Ngày 4/5/2018: Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh và bảng thống kê số liệu TS (bản dấu đỏ) về phòng GD&ĐT
- Ngày 08/06/2018: Nộp Danh sách Hội đồng tuyển sinh
- Từ ngày 04/07/2018 – 18/07/2018 Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS huyện
- Ngày 18/07/2018: Hoàn thành việc thu nhận đơn dự tuyển của học sinh đăng ký dự tuyển đăng ký dự tuyển
          - Ngày 20/7/2018:  nộp báo cáo nhanh về công tác TS.( Qua mạng)
            - Ngày 25/07/2018 Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về tổ mầm non
III. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH
Thời gian Bộ phận thực hiện Nội dung công việc
10/04/2018 Ban tuyển sinh Báo cáo số liệu điều tra học sinh đầu cấp qua mạng( theo cấp học)
  Ban tuyển sinh Điều tra số liệu trẻ trên địa bàn phục vụ công tác tuyển sinh
20/04/2018 Ban tuyển sinh Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh, thành lập danh sách hội đồng tuyển sinhn ( nooipj danh sách về PGD)
15/5/2017 Ban tuyển sinh Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh và bảng thống kê số liệu TS (bản dấu đỏ) về phòng GD&ĐT
08/06/2018 Ban tuyển sinh Bàn giao học sinh đầu cấp
04-06/07/2018 Ban tuyển sinh Tuyển sinh trực tuyến
13-18/07/2018 Ban tuyển sinh Tuyển sinh trực tiếp
19/07/2018 Ban tuyển sinh Làm tờ trinh xin chỉ tiru tuyển sinh bổ sung
20/07/2018 Ban tuyển sinh  Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh qua mạng
25/07/2018 Ban tuyển sinh Nộp Báo cáo chính thức về tổ mầm non
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh 2018-2019. Trường mầm non Dân Hòa yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh,các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND các xã (để phối hợp)
- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                   Trần Thị Ninh
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tác giả bài viết: Mai Thị Thanh Hảo

Nguồn tin: Mai Thị Thanh Hảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 144 | lượt tải:54
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây